ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 61/1.11.2011
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων με αναγνωριζόμενους χρόνους