ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 61/1.11.2011
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων με αναγνωριζόμενους χρόνους

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Κ.ΛΠ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ αρ.59/ 17.10.2011 θεμα: "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ4.12.2013